Quotes by amin maalouf

Get quotes of the day


How do you feel today?    I feel ...

Fedainin eðitimi, Hasan'ýn tutkuyla ve incelikle uðraþtýðý hassas bir görevdi. Hançerini gizlemeyi, hiç belli etmeden çýkarmayý, kurbanýn tam kalbine veya göðüs bir zýrhla korunuyorsa boynuna saplamayý öðrenmek; Alamut'la hýzlý ve gizli haberleþmenin araçlarý olan güvercinlerine alýþmak, þifreli alfabelerini ezberlemek; kimi zaman yerel bir lehçeyi, bir aðzý öðrenmek, yabancý ve düþman bir ortama sýzmayý becermek, orada haftalarca, aylarca kendini belli etmeden yaþamak, infaz için en uygun aný kollarken her türlü kuþkuyu yatýþtýrmayý bilmek; avýný bir avcý gibi izlemek, nasýl yürüdüðünü, neler giydiðin, alýþkanlýklarýný, dýþarýya hangi saatlerde çýktýðýný inceden inceye araþtýrmak; bazen, çok iyi korunan biri söz konusuysa, yanýna kapýlanmanýn, ona yaklaþmanýn, bazý yakýnlarýyla dostluk kurmanýn yolunu bulmak. Ýki fedainin, kurbanlardan birinin canýný alabilmek için, iki ay boyunca bir Hristiyan manastýrýnda keþiþ kýlýðýnda yaþadýklarý rivayet edilir. Afyon, esrar kullanan birinden böyle çarpýcý bir bukalemunluk yeteneði sergilemesi beklenemez. Ama hepsinden önemlisi, müridin ölüme meydan okuyabilmek için gerekli inancý kazanmasý; taþkýn kalabalýk tarafýndan caný alýndýðý anda þehitlik mertebesi sayesinde önünde kapýlarý derhal ve ardýna kadar açacak bir cennete iman etmesidir.

Hasan Sabbah tarihin gördüðü en korkutucu cinayet örgütünü kurmayý baþarmýþtý; buna kimse itiraz edemez. Ama 11. yüzyýlýn kana gömülen o son yýllarýnda bu aygýtýn karþýsýna bir baþka örgüt dikilmiþti. Katledilen Vezir'e duyduklarý sadakatin harekete geçirdiði Nizamiyeciler, farklý ve belki de biraz daha sinsi yöntemlerle, asla Hasan Sabbah'ýn adamlarý kadar yanký uyandýrmayan, ama en az onlar kadar yýkýcý sonuçlar veren yollarla ölüm saçacaklardý.

Get Quotes of the Day

Your daily dose of thought, inspiration and motivation.