Warning: filesize(): stat failed for /var/www/vhosts/quotationsbook.com/application/shared/cache/cache.storage.quotationsbook.com//sqlite/db1 in /var/www/vhosts/quotationsbook.com/application/releases/20141021120659/framework/application/templates/snippets/phpfastcache/drivers/sqlite.php on line 84
Fedainin eðitimi, Hasan'ýn tutkuyla ve incelikle uðraþtýðý hassas bir görevdi. Hançerini gizlemeyi, h.. - Quote

Added by tracyserkan

Get quotes of the day


How do you feel today?    I feel ...

Fedainin eðitimi, Hasan'ýn tutkuyla ve incelikle uðraþtýðý hassas bir görevdi. Hançerini gizlemeyi, hiç belli etmeden çýkarmayý, kurbanýn tam kalbine veya göðüs bir zýrhla korunuyorsa boynuna saplamayý öðrenmek; Alamut'la hýzlý ve gizli haberleþmenin araçlarý olan güvercinlerine alýþmak, þifreli alfabelerini ezberlemek; kimi zaman yerel bir lehçeyi, bir aðzý öðrenmek, yabancý ve düþman bir ortama sýzmayý becermek, orada haftalarca, aylarca kendini belli etmeden yaþamak, infaz için en uygun aný kollarken her türlü kuþkuyu yatýþtýrmayý bilmek; avýný bir avcý gibi izlemek, nasýl yürüdüðünü, neler giydiðin, alýþkanlýklarýný, dýþarýya hangi saatlerde çýktýðýný inceden inceye araþtýrmak; bazen, çok iyi korunan biri söz konusuysa, yanýna kapýlanmanýn, ona yaklaþmanýn, bazý yakýnlarýyla dostluk kurmanýn yolunu bulmak. Ýki fedainin, kurbanlardan birinin canýný alabilmek için, iki ay boyunca bir Hristiyan manastýrýnda keþiþ kýlýðýnda yaþadýklarý rivayet edilir. Afyon, esrar kullanan birinden böyle çarpýcý bir bukalemunluk yeteneði sergilemesi beklenemez. Ama hepsinden önemlisi, müridin ölüme meydan okuyabilmek için gerekli inancý kazanmasý; taþkýn kalabalýk tarafýndan caný alýndýðý anda þehitlik mertebesi sayesinde önünde kapýlarý derhal ve ardýna kadar açacak bir cennete iman etmesidir.

This quote is about alamut.

Record how this quote makes you feel.

You can report quote corrections via the "Conversation" tab below

Search on Google Books to find citations of this quotation.

A bit about amin maalouf ...

amin maalouf

These people bookmarked this quote:

Nobody has bookmarked this quote yet.

Get Quotes of the Day

Your daily dose of thought, inspiration and motivation.